W3cubDocs

/Symfony 4.1

SymfonyTestsListenerForV5

class SymfonyTestsListenerForV5 extends PHPUnit_Framework_BaseTestListener

Collects and replays skipped tests.

Methods

__construct(array $mockedNamespaces = array())
globalListenerDisabled()
startTestSuite(PHPUnit_Framework_TestSuite $suite)
addSkippedTest(PHPUnit_Framework_Test $test, Exception $e, $time)
startTest(PHPUnit_Framework_Test $test)
addWarning(PHPUnit_Framework_Test $test, PHPUnit_Framework_Warning $e, $time)
endTest(PHPUnit_Framework_Test $test, $time)

Details

__construct(array $mockedNamespaces = array())

Parameters

array $mockedNamespaces

globalListenerDisabled()

startTestSuite(PHPUnit_Framework_TestSuite $suite)

Parameters

PHPUnit_Framework_TestSuite $suite

addSkippedTest(PHPUnit_Framework_Test $test, Exception $e, $time)

Parameters

PHPUnit_Framework_Test $test
Exception $e
$time

startTest(PHPUnit_Framework_Test $test)

Parameters

PHPUnit_Framework_Test $test

addWarning(PHPUnit_Framework_Test $test, PHPUnit_Framework_Warning $e, $time)

Parameters

PHPUnit_Framework_Test $test
PHPUnit_Framework_Warning $e
$time

endTest(PHPUnit_Framework_Test $test, $time)

Parameters

PHPUnit_Framework_Test $test
$time

© 2004–2017 Fabien Potencier
Licensed under the MIT License.
https://api.symfony.com/4.1/Symfony/Bridge/PhpUnit/Legacy/SymfonyTestsListenerForV5.html