W3cubDocs

/Symfony 4.1

ValidatorExtensionTrait

trait ValidatorExtensionTrait

Properties

protected $validator

Methods

getValidatorExtension()

Details

protected getValidatorExtension()

© 2004–2017 Fabien Potencier
Licensed under the MIT License.
https://api.symfony.com/4.1/Symfony/Component/Form/Test/Traits/ValidatorExtensionTrait.html