W3cubDocs

/Symfony 4.1

Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Flash

Classes

AutoExpireFlashBag AutoExpireFlashBag flash message container.
FlashBag FlashBag flash message container.

Interfaces

FlashBagInterface FlashBagInterface.

© 2004–2017 Fabien Potencier
Licensed under the MIT License.
https://api.symfony.com/4.1/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Flash.html