W3cubDocs

/Symfony 4.1

ClassResolverTrait

trait ClassResolverTrait

Resolves a class name.

© 2004–2017 Fabien Potencier
Licensed under the MIT License.
https://api.symfony.com/4.1/Symfony/Component/Serializer/Mapping/Factory/ClassResolverTrait.html