W3cubDocs

/Symfony 4.1

StateMachineValidator

class StateMachineValidator implements DefinitionValidatorInterface

Methods

validate(Definition $definition, string $name)

Details

validate(Definition $definition, string $name)

Parameters

Definition $definition
string $name

Exceptions

InvalidDefinitionException on invalid definition

© 2004–2017 Fabien Potencier
Licensed under the MIT License.
https://api.symfony.com/4.1/Symfony/Component/Workflow/Validator/StateMachineValidator.html